Consultations
0 +
Consultations per day
0 +
Average waiting time
0 minutes
Happy Patients
0 %

Ice swimming – influence on the functioning of the organism.

Ice swimming – benefits and risk factors.

Nowadays, more and more people are struggling with frequent colds and recurring infections. This is largely due to lifestyle, stress, lack of exercise, staying indoors all day, or an inadequate diet. What’s more, amenities such as thermal clothing and air conditioning lead to the fact that our body gets used to constant temperatures and becomes less resistant to environmental changes. As a result, slight fluctuations in temperature can cause a runny nose, colds, flu or other diseases. Therefore, any form of hardening our body is conducive to our immunity, as it intensively stimulates the thermoregulation center and thus maintains the body’s homeostasis.

Ice swimming: The lady is standing by the lake

That is why any form of hardening our body is conducive to our immunity, as it intensively stimulates the thermoregulation center and thus maintains the body’s homeostasis.

Ice swimming has become a very popular challenge. Currently, in Poland, quite a large group of people regularly decide to swim in open water reservoirs in winter(ice swimming). Many years ago, man used the effects of cold and heat for healing purposes. It is claimed that this form of recreation has a positive effect on the functioning of the entire human body.

Ice swimming: THE EFFECT OF BODY COOLING

As ice swimming becomes an increasingly popular sport, we need to consider both the risks and benefits of cold water swimming. It should be noted that this form is a very stressful physiological state for our body.

Marine ice swimming:

Several studies have described a positive effect on the cardiovascular system of cold water baths. As a result, the pulse rate and blood pressure drop. Under these conditions, the peripheral blood vessels in the human body contract. Circulation in the internal organs and body tissues improves. There is also a reduction in the concentration of homocysteine, one of the factors in the development of heart disease.
Effects on the endocrine system. A decrease in triglyceride levels was observed, as well as an increase in tissue sensitivity to insulin, as well as a decrease in noradrenaline levels and an increase in cortisol levels.
Positive effect on mental health. It has been shown that regular sea sailing led to an improvement in overall well-being, due to the increase in catecholamines,  ice swimming could be helpful in the treatment of depression as it activates the sympathetic nervous system and thus increases the levels of norepinephrine and β-endorphin, resulting in immediate improvement mood after each bath and a permanent and gradual reduction of depression symptoms.
The body’s resistance is increased by influencing immunological hematology (the number of leukocytes and immunoglobulins increases). Due to the cold, the level of leukocytes in the blood increased significantly, so we can assume that the frequency of respiratory infections has decreased.
Walruses who regularly use cold baths have an increased tolerance to cold.

Despite the many benefits of ice swimming, there is also some evidence that this extreme sport can be potentially harmful.

When ice swimming, it’s important to be aware of the potential cardiac and pulmonary dangers that come from exposure to cold. Note that the human thermoneutral temperature is around 37 ° C, and prolonged immersion in water below 35 ° C can cause hypothermia as body heat is released to the environment. Cold reactions depend on the rate of cooling. If the cold is too violent, for example under cryotherapy conditions, ice crystals can form in the cells of the body, leading to their death.

However, in the case of controlled bathing in winter conditions, it is impossible. In diseases of the vessels that lead to their shrinkage, the use of cold is contraindicated. Raynaud’s disease is a disease related to diseases of the connective tissue. The use of cold is contraindicated, as it provokes excessive vasoconstriction that occurs in the arteries of the fingers.

Another contraindication to cold therapy is Buerger’s disease, which is manifested by thrombotic-occlusive vasculitis. Cryoglobulinemia is a contraindication to the use of cold under cryotherapy. It is characterized by the presence of protein in the blood. The cold causes a deposit in the blood that blocks blood vessels and causes local ischemia. This disease is associated with certain connective tissue diseases such as RA or lupus erythematosus.

Cold is not recommended in diseases of the coronary arteries and angina. Stenocardial pain may be caused by cold when applied to the left shoulder area. However, there is little evidence for this contraindication. By applying cold to a larger area of the body, blood pressure can increase.

This poses a risk to people who have uncontrolled hypertension. Monitoring of blood pressure is then recommended. Cold water and ice swimming requires preparation, acclimation, and, more importantly, cold water immersion, and should only be undertaken under proper supervision to avoid injury or death.

Even for the most experienced ice swimmeing, submerging in cold water carries the risk of death. The lungs contract in the first few seconds, followed by uncontrolled hyperventilation and loss of breathing control. Heart rate, blood pressure, and cardiac output rapidly increase, with peripheral constriction.

Summarizing:

Regular and safe ice swimming approach to sea has a positive effect on the immune, blood and hormonal systems and also contributes to the good mental condition of a person. However, inadequate training and inexperience can pose a health risk. It is recommended to gradually get the body used to this type of treatment, preferably under the supervision of a caregiver.

Literature:

Knechtle, Z. Waśkiewicz, C. Victor Sousa, L. Hill, and Pantelis T. Nikolaidis, “Cold water swimming — benefits and risks: a narrative review”,

C. Mila-Kierzenkowska, B. Augustyńska, A. Woźniak, T. Boraczyński, R. Wesołowski, P. Sutkowy, K. Szewczyk-Golec, “The impact of changes in ambient temperature on the indicators of oxidative stress in the blood of people regularly undergoing winter baths” .

Dlatego każde formy hartowania naszego organizmu sprzyjają naszej odporności, gdyż dochodzi do intensywnego pobudzania  ośrodka termoregulacji i tym samym do utrzymywania homeostazy organizmu.

Morsowanie w ostatnim czasie stało się bardzo popularnym wyzwaniem. Obecnie w Polsce dość spora grupa ludzi regularnie decyduje się na korzystanie z kąpieli w odkrytych zbiornikach wodnych w okresie zimowym.  Już wiele lat temu człowiek wykorzystywał działanie zimna i ciepła w celach leczniczych. Twierdzi się, że taka forma rekreacji wpływa pozytywnie na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. 

Morsowanie: WPŁYW WYCHŁODZENIA ORGANIZMU

Ponieważ morsowanie staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportową, musimy wziąć pod uwagę zarówno ryzyko, jak i korzyści płynące z pływania w zimnej wodzie. Należy zaznaczyć, że  forma ta jest bardzo stresującym stanem fizjologicznym dla naszego ciała.

Korzyści płynące z morsowania:

  • W kilku badaniach opisano pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy kąpieli w zimnych akwenach. Efektem tego jest spadek częstości tętna oraz ciśnienia krwi. W warunkach tych, dochodzi do skurczu krwionośnych naczyń obwodowych w organizmie człowieka. Poprawia się krążenie w narządach wewnętrznych i w tkankach organizmu. Dochodzi także do obniżenia stężenia homocysteiny, jednego z czynników rozwoju chorób serca.
  • Wpływ na układ hormonalny. Zaobserwowano spadek stężenia trójglicerydów, a także zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę oraz obniżenie stężenia noradrenaliny i jednocześnie wzrost stężenia kortyzolu.
  • Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Wykazano, że regularne morsowanie doprowadziło do poprawy ogólnego samopoczucia, ze względu na wzrost stężenia  katecholamin, pływanie w zimnej wodzie mogłoby być pomocne w leczeniu depresji, ponieważ dochodzi do aktywacji układu współczulnego i tym samym zwiększenia stężenia noradrenaliny i β-endorfiny, co skutkuje natychmiastową poprawą nastroju po każdej kąpieli oraz  trwałym i stopniowym zmniejszaniem objawów depresji.
  • Dochodzi do zwiększenia odporności organizmu, poprzez wpływ na hematologię immunologiczną (zwiększa się liczba leukocytów i immunoglobulin). Z powodu zimna znacznie wzrósł poziom leukocytów we krwi, dzięki czemu możemy przypuszczać, że doszło do zmniejszenia częstości infekcji dróg oddechowych.
  • U Morsów, którzy regularnie korzystają z zimnych kąpieli obserwuje się zwiększoną tolerancję na zimno.

Pomimo wielu korzyści płynących z pływania w zimnej wodzie, istnieje też kilka dowodów na to, że ten ekstremalny sport może być potencjalnie szkodliwy.

Podczas pływania ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń sercowych i płucnych, które wynikają z narażenia na zimno. Należy zauważyć, że termoneutralna temperatura człowieka wynosi około 37 ° C, a długotrwałe zanurzenie w wodzie o temperaturze poniżej 35 ° C może powodować hipotermię, ponieważ ciepło ciała jest oddawane do otoczenia. Reakcje na zimno uzależnione są od tempa chłodzenia. Jeżeli zimnem działa się zbyt gwałtownie na przykład w warunkach krioterapii, to w komórkach organizmu mogą tworzyć się kryształki lodu, prowadząc do ich śmierci.

Jednak w przypadku kontrolowanej kąpieli w warunkach zimowych jest to niemożliwe. W chorobach naczyń, które prowadzą do ich obkurczenia, stosowanie zimna jest przeciwskazane. Choroba Raynauda jest schorzeniem związanym z chorobami tkanki łącznej. Zastosowanie zimna jest przeciwskazane, ponieważ wywołuje nadmierny skurcz naczyń pojawiający się w tętnicach palców.

Przeciwskazaniem do terapii zimnem jest również choroba Buergera objawiająca się zakrzepowo – zarostowym zapaleniu naczyń. Przeciwskazaniem do zastosowania zimna w warunkach krioterapii jest krioglobulinemia. Cechuje się istnieniem białka we krwi. Zimno prowadzi do wytworzenia się we krwi osadu, który blokuje naczynia krwionośne i powoduje miejscowe niedokrwienie. Choroba ta związana jest z niektórymi chorobami tkanki łącznej takimi jak RZS lub toczeń rumieniowaty.

Zimno jest nie zalecane w chorobach tętnic wieńcowych i dusznicy bolesnej. Ból stenokardialny może być wywołany zimnem, jeśli stosowane jest ono na okolicę lewego ramienia. Nie ma jednak wielu dowodów potwierdzających to przeciwskazanie. Stosując zimno na większą powierzchnię ciała, można doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.

Stanowi to zagrożenie dla osób mających nadciśnienie tętnicze niewyrównane. Zaleca się wtedy monitorowanie ciśnienia krwi. Pływanie w zimnej wodzie i lodzie wymaga przygotowania, aklimatyzacji i, co ważniejsze, zanurzenia w zimnej wodzie i powinno być podejmowane tylko pod odpowiednim nadzorem, aby uniknąć obrażeń lub śmierci.

Nawet w przypadku najbardziej doświadczonych pływaków na lodzie zanurzenie w zimnej wodzie niesie ryzyko śmierci. Płuca kurczą się w ciągu pierwszych kilku sekund, po czym następuje niekontrolowana hiperwentylacja i utrata kontroli oddechu. Częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze i pojemność minutowa serca gwałtownie wzrastają, przy jednoczesnym zwężeniu naczyń obwodowych.

Podsumowując:

Regularne i bezpieczne podchodzenie do morsowania ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy, krwionośny, hormonalny oraz przyczynia się także do dobrej kondycji psychicznej człowieka. Jednak nieodpowiednie przeszkolenie i brak doświadczenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zaleca się  stopniowe przyzwyczajanie ciała do tego typu zabiegów najlepiej pod okiem opiekuna.

Piśmiennictwo:

  1. Knechtle, Z. Waśkiewicz, C. Victor Sousa, L. Hill, and Pantelis T. Nikolaidis, „Cold water swimming—benefits and risks: a narrative review”,

C. Mila-Kierzenkowska , B. Augustyńska , A. Woźniak , T. Boraczyński , R. Wesołowski , P.Sutkowy , K. Szewczyk-Golec, „Wpływ zmian temperatury otoczenia na wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi osób regularnie poddających się kąpielom zimowym”.

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, You agree to their use. You have to accept to use the site