0 +
Telekonsultacji Lekarskich
0 +
Telekonsultacji dziennie
0 minut
Średni czas oczekiwania
0 %
Zadowolonych z wizyty Pacjentów

Regulamin

Definicje
Administrator Portalu – usługodawca – Marcin Łata wykonujący działalność gospodarczą : Praktyka
Lekarska Marcin Łata, adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Krańcowa 113/58, 20-338, NIP:
9462692675, REGON: 384671515, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: telemedyk@gmail.com, numer tel. +48601539399
Portal – strona www dostępna pod adresem https://telemedyk.online służąca do obsługi Pacjentów,
oferująca konsultacje medyczne tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
Konsultacja – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta drogą elektroniczną
w formie rozmowy telefonicznej/ połączenia tekstowego/ wideorozmowy.
Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z usług za pośrednictwem Portalu.

Korzystanie z Portalu
Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Pacjent zobligowany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z
prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności
prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym
korzysta z Portalu.
Korzystanie z Portalu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu
wyposażonego w przeglądarkę internetową, a konsultacja odbywa się przez telefon.

Korzystanie z Usług oferowanych przez Administratora:
Wypełnij formularz dla wybranej usługi zamieszczony na stronie https://telemedyk.online
Dokonaj płatności za usługę
Oczekuj na telefon od lekarza (recepty wystawiane są zwykle do godziny, natomiast w szczególnych
przypadkach Pacjent otrzyma receptę najpóźniej o godzinie 23:00 w danym dniu konsultacji)

Formy płatności
Przelew BLIK na numer telefonu +48601539399
Przelew natychmiastowy na numer rachunku 72 1090 2688 0000 0001 4372 9844 – w temacie należy
podać numer telefonu Pacjenta
Przelew zwykły na numer rachunku 72 1090 2688 0000 0001 4372 9844 – w temacie należy podać
numer telefonu Pacjenta, następnie Pacjent wysyła potwierdzenie przelewu na adres mailowy
telemedyk@gmail.com
PayU zgodnie z aktualnym cennikiem

Dane osobowe oraz Tajemnica Lekarska
Wszelkie dane osobowe podane w Portalu oraz przez telefon będą wykorzystane przez
Administratora wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej, prowadzenia dokumentacji medycznej, przyjęcia płatności, udokumentowania transakcji; przy czym Administrator zobowiązany
jest do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Tajemnicy Lekarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 152 ze zm.)
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Reklamacje
Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje należy składać e-mailem na adres telemedyk@gmail.com
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Pacjenta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz
wskazanie pożądanego przez Pacjenta sposobu rozwiązania problemu.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 31 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia reklamacji.

Odstąpienie od umowy
Po zrealizowaniu usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez Pacjenta

Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2020 r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Kodeks Etyki Lekarskiej,
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.
jednolity),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t. jednolity),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 t. jednolity) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Konsultacja lekarska online odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego (W myśl ust. 4., art.
2. Rozdziału 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.: „4. Lekarz,
lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”)
Oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której wyraźnie poinformuje Pacjentów
w postaci adekwatnej informacji umieszczonej w Portalu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://telemedyk.online
korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością administratora – Usługodawcy Marcin Łata.

Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem
użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://telemedyk.online, bez zgody Usługodawcy.
Wykorzystanie zamieszczonych treści na stronie https://telemedyk.online w jakiejkolwiek formie
przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie prawa
autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną i/lub karną.

Wszelkie skargi oraz reklamacje prosimy kierować na adres mailowy telemedyk@gmail.com

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu